Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény zberodpadu.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://zberodpadu.sk/

Načítané:
16. 2. 2022 20:07

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 2

Vaše URL adresa je 2 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://mojodpad.sk' byla přesměrována na 'https://zberodpadu.sk/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 22 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
5 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: GX Zber odpadu- RFID čipovanie nádob, evidencia zvozov, správa odpadu

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Automatizovaný množstvový zber odpadu. Evidencia bez ručnej obsluhy určí čierne nádoby a neoprávnené výsypy. Smart odpady-identifikácia, prehľad, kontrola.

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Zber odpadu</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Zber odpadu
                    <h4>GX zber odpadu
                    <h4>Automatizovaný množstvový zber. Reálne dáta pre me…
               <h3>Pre samosprávy aj zberové spoločnosti
                         <h5>kľúčové údaje pre obe agendy
               <h3>Automatický bezobslužný systém
                         <h5>bez vplyvu obsluhy a chybovosti
               <h3>Skutočný počet nádob
                         <h5>odhalí čierne nádoby aj neoprávnené výsypy
               <h3>Neustála starostlivosť
                         <h5>zákaznícka podpora a vývoj podľa lokálnych požiada…
                    <h4>Využitie GX Zber odpadu
          <h2>Databázový evidenčný systém odpadu
                    <h4>Vývoz odpadu je pravidelná služba občanom náročná …
               <h3>Prínosy pre vývozcu
               <h3>Prínosy pre samosprávy
               <h3>Prínos pre občanov a subjekty
          <h2>Identifikácia kontajnerov
                    <h4>Identifikátory na monitorovanie smetných nádob sú …
          <h2>Vyhodnotenie vývozov
                    <h4>Elektronické reporty pre obec aj zvozovú spoločnos…
          <h2>Adresná kontrola výsypov
                    <h4>K nádobám je možné evidovať subjekt a teda pôvodcu…
                    <h4>Zber odpadu v číslach
          <h2>Spoznajte dáta a zlepšite svoje údaje
          <h2>446
          <h2>2
          <h2>40
          <h2>40
          <h2>22
          <h2>2
               <h3>Ak chcete zlepšiť tieto čísla stretnime sa
          <h2>Reagujte na skládkovacie poplatky
          <h2>Kedy sú odpady skutočne smart?
          <h2>30
               <h3>Dozviete sa viac na našom blogu
                         <h5>Funkcie
          <h2>GX Zber odpadu umožňuje dôkladnú správu nádob a od…
          <h2>RFID čipovanie podľa typu smetných nádob
                    <h4>Smetné nádoby sú jednoznačne identifikované pomoco…
          <h2>Evidencia nádob a kontrola vývozov
                    <h4>Služba na princípe cloudu zjednodušuje agendu a vý…
          <h2>Evidencia vývozu odpadu vďaka sledovaniu vozidiel
                    <h4>Monitoring prevádzky vozidla a výkonových parametr…
          <h2>Správa a pasportizácia nádob
                    <h4>Prvý a dôležitý vstup do štatistík odpadu je evide…
          <h2>Pripravenosť na ďalšie nadstavby
                    <h4>Ak má zvozové vozidlo nainštalovaný vážiaci systém…
                         <h5>Referencie
          <h2>Ste v dobrej spoločnosti
                         <h5>Vyskúšať GX
          <h2>Dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami a p…
               <h3>Zavolajte nám na +421 918 342 804 alebo napíšte na…
                         <h5>Vyberte si
          <h2>Ďalšie riešenia v komunálnych službách
               <h3>Údržba ciest
               <h3>Preprava VOK a VKK
               <h3>Monitoring osobných služobných áut
               <h3>Monitoring nákladnej dopravy
                         <h5>O nás
          <h2>GX Solution zbiera a vyhodnocuje dáta, ktoré pomáh…
          <h2>20
          <h2>750
          <h2>3500
          <h2>1000
               <h3>info@gxsolutions.eu
               <h3>02/2091 0600
               <h3>02/2129 9999
               <h3>Helpdesk

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 69

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů:
730 znaků - <h4>Vývoz odpadu je pravidelná služba občanom náročná na prevádzku, logistiku i administratívnu agendu. Tento systém dohliada na výsyp odpadu pomocou monitoringu kontajnerov a zberových vozidiel. Prináša používateľom presný skutočný stav vďaka automatickému zberu dát v reálnom čase. Dopĺňa tak neúplné až chýbajúce údaje k vývozu odpadu od domácností a subjektov. Teda priamo od zdroja, čo umožní aj adresnosť, férovosť a zmenu prístupu. Riešenie s vyspelou RFID funkcionalitou prinesie kvalitnejšiu službu občanom i klientom, vrátane optimalizácie nákladov. Jednoduché a finančne dostupné riešenie zlepší evidenciu a správu odpadu. Používajú ho samosprávy aj zberové spoločnosti v rôznych regiónoch Slovenska s parádnymi výsledkami.
316 znaků - <h4>Identifikátory na monitorovanie smetných nádob sú inštalované podľa typu kontajnera. Spoľahlivé označenie je základom evidencie nádob. Systém dokáže evidovať a reportovať niekoľko užívateľských atribútov k nádobám. Poriadok v nádobách prináša detailný prehľad o reálnych množstvách vyvážaného a produkovaného odpadu.
284 znaků - <h4>Elektronické reporty pre obec aj zvozovú spoločnosť v jednom softvéri. Poskytujú informácie k službám zvozu online aj v archivovanej histórii prehľadu výsypov. Rýchla dostupnosť údajov šetrí čas a prácu. Štatistiky pre jednoduchú správu odpadu, vykazovanie činnosti a lepšie výsledky.
331 znaků - <h4>K nádobám je možné evidovať subjekt a teda pôvodcu odpadu. Automatický systém totiž eviduje všetky výsypy s rozlíšením malých a veľkých nádob. Odstránením anonymity v kombinácii s identifikáciou každej nádoby ľahko odhalíte (ne)platiteľov za vývoz. Adresný prehľad pomáha cieleným opatreniam, väčšej zodpovednosti a spravodlivosti.
394 znaků - <h4>Smetné nádoby sú jednoznačne identifikované pomocou tzv. RFID tagov. Nesú so sebou adresné informácie o držiteľovi nádoby, stojiskách kontajnerov a oblastiach vývozu. Výsyp nádoby sníma čítačka priamo na vozidle automaticky bez zásahov personálu. Takto systém eviduje každý vývoz aj s detekciou neoznačených nádob. To vedie k identifikácii skutočného množstva kontajnerov a neplatených vývozov.
272 znaků - <h4>Služba na princípe cloudu zjednodušuje agendu a výkazníctvo. Softvér vyhodnocuje a analyzuje údaje v okamihu výsypu, vo vzájomnej väzbe kontajner – vozidlo. Všetky reporty pre obec aj zvozovú spoločnosť sú filtrovateľné, dajú sa tlačiť a exportovať vo viacerých formátoch.
296 znaků - <h4>Monitoring prevádzky vozidla a výkonových parametrov vrátane práce nadstavieb. Dáta sú prepojené s aktivitou a GPS pozíciou vozidla. Vďaka tomu sa generujú elektronické reporty k vývozom v reálnom čase. Systém eviduje informácie o vyvezenom odpade a skutočnej lokalite, kde a kedy došlo k výsypu.
335 znaků - <h4>Prvý a dôležitý vstup do štatistík odpadu je evidencia. Aplikácia umožňuje východiskovú evidenciu a pomáha pri inventarizácii smetných nádob. Slúži na vykonávanie dodatočných evidenčných zmien napr. pri poškodení alebo výmene nádob. Pomocou aplikácie zachytíte rôzne udalosti, ktoré pomáhajú riešiť prekážky aj reklamácie pri vývozoch.
337 znaků - <h4>Ak má zvozové vozidlo nainštalovaný vážiaci systém, softvér poskytne údaje aj k produkcii odpadu na konkrétny subjekt. Systém popri vyvezenom množstve zaznamená pri zbere aj váhu každej nádoby voči typu kontajnera a typu odpadu. Zabezpečíme tiež prepojenie dát s iným využívaným systémom pre širšie využitie údajov podľa potrieb klienta.

Vaše stránka obsahuje nadpisy delší než 255 znaků.

0 / 1

Počet obrázků: 17

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 20
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 13
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 5122 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 12846 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: '------------------------------------------------ R ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavení jazyku: sk_SK

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro jazyk.

1 / 1

Nastavení typu obsahu: article

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://gxsolutions.sk/zberodpadu/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: Zber odpadu - GX Solutions

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Automatizovaný množstvový zber odpadu. Evidencia bez ručnej obsluhy určí čierne nádoby a neoprávnené výsypy. Smart odpady-identifikácia, prehľad, kontrola.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://gxsolutions.sk/wp-content/uploads/2020/09/FB_image.jpg

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránce: 1841

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1841' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
odpadu | nádob | zber | systém | odpad | viac | nádoby | prehľad | koľko | komunálneho

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
odpadu42x2x1x19x
nádob19x1x0x11x
zber15x1x1x6x
systém14x0x0x9x
odpad13x0x0x0x
viac8x0x0x1x
nádoby8x0x1x6x
prehľad8x0x1x2x
koľko7x0x0x0x
komunálneho7x0x0x0x

V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 47.0 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
Linkované soubory skriptů
Linkované soubory obrázků
CELKEM0.0 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 47.0 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 0

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
404https://zberodpadu.sk/municipal
https://zberodpadu.sk/vok
https://zberodpadu.sk/fleet
https://zberodpadu.sk/truck/
https://zberodpadu.sk/ochrana-osobnych-udajov-gdpr/

Vaše stránka obsahuje odkazy, které vedou na stránky, kterých zpracování skončí některou z chyb 4xx nebo 5xx.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(46 / 64)

71.9 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
12
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://zberodpadu.sk/

Načítané:
16. 2. 2022 20:07

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 2

Vaše URL adresa je 2 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://mojodpad.sk' byla přesměrována na 'https://zberodpadu.sk/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 22 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
5 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: GX Zber odpadu- RFID čipovanie nádob, evidencia zvozov, správa odpadu

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Automatizovaný množstvový zber odpadu. Evidencia bez ručnej obsluhy určí čierne nádoby a neoprávnené výsypy. Smart odpady-identifikácia, prehľad, kontrola.

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Zber odpadu</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Zber odpadu
                    <h4>GX zber odpadu
                    <h4>Automatizovaný množstvový zber. Reálne dáta pre me…
               <h3>Pre samosprávy aj zberové spoločnosti
                         <h5>kľúčové údaje pre obe agendy
               <h3>Automatický bezobslužný systém
                         <h5>bez vplyvu obsluhy a chybovosti
               <h3>Skutočný počet nádob
                         <h5>odhalí čierne nádoby aj neoprávnené výsypy
               <h3>Neustála starostlivosť
                         <h5>zákaznícka podpora a vývoj podľa lokálnych požiada…
                    <h4>Využitie GX Zber odpadu
          <h2>Databázový evidenčný systém odpadu
                    <h4>Vývoz odpadu je pravidelná služba občanom náročná …
               <h3>Prínosy pre vývozcu
               <h3>Prínosy pre samosprávy
               <h3>Prínos pre občanov a subjekty
          <h2>Identifikácia kontajnerov
                    <h4>Identifikátory na monitorovanie smetných nádob sú …
          <h2>Vyhodnotenie vývozov
                    <h4>Elektronické reporty pre obec aj zvozovú spoločnos…
          <h2>Adresná kontrola výsypov
                    <h4>K nádobám je možné evidovať subjekt a teda pôvodcu…
                    <h4>Zber odpadu v číslach
          <h2>Spoznajte dáta a zlepšite svoje údaje
          <h2>446
          <h2>2
          <h2>40
          <h2>40
          <h2>22
          <h2>2
               <h3>Ak chcete zlepšiť tieto čísla stretnime sa
          <h2>Reagujte na skládkovacie poplatky
          <h2>Kedy sú odpady skutočne smart?
          <h2>30
               <h3>Dozviete sa viac na našom blogu
                         <h5>Funkcie
          <h2>GX Zber odpadu umožňuje dôkladnú správu nádob a od…
          <h2>RFID čipovanie podľa typu smetných nádob
                    <h4>Smetné nádoby sú jednoznačne identifikované pomoco…
          <h2>Evidencia nádob a kontrola vývozov
                    <h4>Služba na princípe cloudu zjednodušuje agendu a vý…
          <h2>Evidencia vývozu odpadu vďaka sledovaniu vozidiel
                    <h4>Monitoring prevádzky vozidla a výkonových parametr…
          <h2>Správa a pasportizácia nádob
                    <h4>Prvý a dôležitý vstup do štatistík odpadu je evide…
          <h2>Pripravenosť na ďalšie nadstavby
                    <h4>Ak má zvozové vozidlo nainštalovaný vážiaci systém…
                         <h5>Referencie
          <h2>Ste v dobrej spoločnosti
                         <h5>Vyskúšať GX
          <h2>Dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami a p…
               <h3>Zavolajte nám na +421 918 342 804 alebo napíšte na…
                         <h5>Vyberte si
          <h2>Ďalšie riešenia v komunálnych službách
               <h3>Údržba ciest
               <h3>Preprava VOK a VKK
               <h3>Monitoring osobných služobných áut
               <h3>Monitoring nákladnej dopravy
                         <h5>O nás
          <h2>GX Solution zbiera a vyhodnocuje dáta, ktoré pomáh…
          <h2>20
          <h2>750
          <h2>3500
          <h2>1000
               <h3>info@gxsolutions.eu
               <h3>02/2091 0600
               <h3>02/2129 9999
               <h3>Helpdesk

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 69

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů:
730 znaků - <h4>Vývoz odpadu je pravidelná služba občanom náročná na prevádzku, logistiku i administratívnu agendu. Tento systém dohliada na výsyp odpadu pomocou monitoringu kontajnerov a zberových vozidiel. Prináša používateľom presný skutočný stav vďaka automatickému zberu dát v reálnom čase. Dopĺňa tak neúplné až chýbajúce údaje k vývozu odpadu od domácností a subjektov. Teda priamo od zdroja, čo umožní aj adresnosť, férovosť a zmenu prístupu. Riešenie s vyspelou RFID funkcionalitou prinesie kvalitnejšiu službu občanom i klientom, vrátane optimalizácie nákladov. Jednoduché a finančne dostupné riešenie zlepší evidenciu a správu odpadu. Používajú ho samosprávy aj zberové spoločnosti v rôznych regiónoch Slovenska s parádnymi výsledkami.
316 znaků - <h4>Identifikátory na monitorovanie smetných nádob sú inštalované podľa typu kontajnera. Spoľahlivé označenie je základom evidencie nádob. Systém dokáže evidovať a reportovať niekoľko užívateľských atribútov k nádobám. Poriadok v nádobách prináša detailný prehľad o reálnych množstvách vyvážaného a produkovaného odpadu.
284 znaků - <h4>Elektronické reporty pre obec aj zvozovú spoločnosť v jednom softvéri. Poskytujú informácie k službám zvozu online aj v archivovanej histórii prehľadu výsypov. Rýchla dostupnosť údajov šetrí čas a prácu. Štatistiky pre jednoduchú správu odpadu, vykazovanie činnosti a lepšie výsledky.
331 znaků - <h4>K nádobám je možné evidovať subjekt a teda pôvodcu odpadu. Automatický systém totiž eviduje všetky výsypy s rozlíšením malých a veľkých nádob. Odstránením anonymity v kombinácii s identifikáciou každej nádoby ľahko odhalíte (ne)platiteľov za vývoz. Adresný prehľad pomáha cieleným opatreniam, väčšej zodpovednosti a spravodlivosti.
394 znaků - <h4>Smetné nádoby sú jednoznačne identifikované pomocou tzv. RFID tagov. Nesú so sebou adresné informácie o držiteľovi nádoby, stojiskách kontajnerov a oblastiach vývozu. Výsyp nádoby sníma čítačka priamo na vozidle automaticky bez zásahov personálu. Takto systém eviduje každý vývoz aj s detekciou neoznačených nádob. To vedie k identifikácii skutočného množstva kontajnerov a neplatených vývozov.
272 znaků - <h4>Služba na princípe cloudu zjednodušuje agendu a výkazníctvo. Softvér vyhodnocuje a analyzuje údaje v okamihu výsypu, vo vzájomnej väzbe kontajner – vozidlo. Všetky reporty pre obec aj zvozovú spoločnosť sú filtrovateľné, dajú sa tlačiť a exportovať vo viacerých formátoch.
296 znaků - <h4>Monitoring prevádzky vozidla a výkonových parametrov vrátane práce nadstavieb. Dáta sú prepojené s aktivitou a GPS pozíciou vozidla. Vďaka tomu sa generujú elektronické reporty k vývozom v reálnom čase. Systém eviduje informácie o vyvezenom odpade a skutočnej lokalite, kde a kedy došlo k výsypu.
335 znaků - <h4>Prvý a dôležitý vstup do štatistík odpadu je evidencia. Aplikácia umožňuje východiskovú evidenciu a pomáha pri inventarizácii smetných nádob. Slúži na vykonávanie dodatočných evidenčných zmien napr. pri poškodení alebo výmene nádob. Pomocou aplikácie zachytíte rôzne udalosti, ktoré pomáhajú riešiť prekážky aj reklamácie pri vývozoch.
337 znaků - <h4>Ak má zvozové vozidlo nainštalovaný vážiaci systém, softvér poskytne údaje aj k produkcii odpadu na konkrétny subjekt. Systém popri vyvezenom množstve zaznamená pri zbere aj váhu každej nádoby voči typu kontajnera a typu odpadu. Zabezpečíme tiež prepojenie dát s iným využívaným systémom pre širšie využitie údajov podľa potrieb klienta.

Vaše stránka obsahuje nadpisy delší než 255 znaků.

0 / 1

Počet obrázků: 17

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 20
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 13
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 5122 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 12846 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: '------------------------------------------------ R ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavení jazyku: sk_SK

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro jazyk.

1 / 1

Nastavení typu obsahu: article

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://gxsolutions.sk/zberodpadu/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: Zber odpadu - GX Solutions

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Automatizovaný množstvový zber odpadu. Evidencia bez ručnej obsluhy určí čierne nádoby a neoprávnené výsypy. Smart odpady-identifikácia, prehľad, kontrola.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://gxsolutions.sk/wp-content/uploads/2020/09/FB_image.jpg

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránce: 1841

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1841' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
odpadu | nádob | zber | systém | odpad | viac | nádoby | prehľad | koľko | komunálneho

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
odpadu42x2x1x19x
nádob19x1x0x11x
zber15x1x1x6x
systém14x0x0x9x
odpad13x0x0x0x
viac8x0x0x1x
nádoby8x0x1x6x
prehľad8x0x1x2x
koľko7x0x0x0x
komunálneho7x0x0x0x

V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 47.0 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
Linkované soubory skriptů
Linkované soubory obrázků
CELKEM0.0 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 47.0 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 0

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
404https://zberodpadu.sk/municipal
https://zberodpadu.sk/vok
https://zberodpadu.sk/fleet
https://zberodpadu.sk/truck/
https://zberodpadu.sk/ochrana-osobnych-udajov-gdpr/

Vaše stránka obsahuje odkazy, které vedou na stránky, kterých zpracování skončí některou z chyb 4xx nebo 5xx.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(46 / 64)

71.9 %